Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Quy hoạch Đầu tưCác hoạt động dự kiến:

- Hỗ trợ và cố vấn trong lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện quy hoạch vùng ĐBSCL và quy hoạch tỉnh;

- Hỗ trợ trong quá trình ra quyết định đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả;

- Nghiên cứu khả thi để lập kế hoạch và thực hiện đầu tư hạ tầng về phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng định hướng quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái, có lồng ghép bình đẳng giới bao gồm tăng cường năng lực cho những cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

Kết quả dự kiến:

- 05 nghiên cứu khả thi về những giải pháp sáng tạo liên quan đến biến đổi khí hậu có chú trọng bình đăng giới được xây dựng.

- Định hướng quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái có tính đến bình đẳng giới được xây dựng nhằm ở cấp quốc gia, khu vực hoặc cấp tỉnh được xây dựng và thông qua.

- Các quy hoạch vùng, hệ thống đô thị, nông thôn và kế hoạch đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai tại được xây dựng.