Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

DỰ ÁN MCRP HỢP TÁC VỚI TỔ ĐIỀU PHỐI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG


Ông Tim McGrath – Đại diện dự án MCRP và Ông Bùi Hồng Minh – Thứ trưởng Bộ Xây Dựng

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ông Bùi Hồng Minh đã chủ trì cuộc họp của Tổ Điều phối vùng ĐBSCL của Bộ Xây dựng với sự tham gia của Đại diện Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL (GIZ/MCRP). Tại cuộc họp, Tổ trưởng Tổ Công tác đã trình bày Tổng quan Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Tổ giai đoạn 2021-2025, đồng thời thảo luận với đại diện dự án MCRP về nội dung hợp tác để cùng triển khai bản kế hoạch này.
 
Dự án MCRP sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổ Công tác về các lĩnh vực liên kết vùng, lổng ghép phát triển đô thị và nông thôn, cải thiện khung chính sách về phát triển đô thị, phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Gần đây MCRP hỗ trợ Tổ Công tác thực hiện nghiên cứu về định hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn vùng ĐBSCL. Báo cáo nghiên cứu đã đề xuất các định hướng lồng ghép phát triển đô thị và nông thôn, đồng thời rà soát và góp ý về các nội dung này trong Quy hoạch vùng ĐBSCL.