Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2030Ngày 12 tháng 08 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt Đề án phát triển Nuôi trồng Thuỷ sản (NTTS) bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030 qua Quyết định số 3550/QĐ-BNN-TCTS. Đề án được xây dựng phù hợp với Chiến lược Phát triển Thủy sản Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045 và Nghị quyết số 120/NQ-CP về Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu là chủ động thích ứng, tăng cường ứng dụng KHCN trong sản xuất theo hướng có trách nhiệm và bền vững, phù hợp với các định chế quốc tế để góp phần tăng trưởng kinh tế cho vùng ĐBSCL.
 
Đề án do Tổng cục Thủy sản chủ trì xây dựng với sự phối hợp của của Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL (MCRP) – Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ. Dự án MCRP đã hỗ trợ cung cấp các Chuyên gia tư vấn để thực hiện các đánh giá tác động và xây dựng Kế hoạch, đồng thời, tổ chức các Hội thảo tham vấn từ các cơ quan quản lý trung ương và địa phương, tổ chức, Viện trường, đặc biệt là các doanh nghiệp trực tiếp tham gia trong ngành NTTS và các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực khác.
 
Mục tiêu của Đề án đến năm 2030 là đạt giá trị xuất khẩu NTTS trên 9 tỷ USD (so với hiện nay là 5,27 tỷ USD) với tổng diện tích đạt trên 990.000 ha và tổng sản lượng đạt trên 4.800.000 tấn. Đồng thời, đề án NTTS sẽ chú trọng vào nâng cao năng lực cho nông dân, tăng cường liên kết chuỗi, cải thiện cơ sở hạ tầng và hướng tới sản xuất theo chứng nhận.
 
Trên cơ sở Đề án này, dự án MCRP cũng tập trung vào một số hỗ trợ kỹ thuật như triển khai các mô hình nuôi tôm đổi mới sáng tạo dưới tán rừng, mô hình kết hợp tôm-lúa, mô hình nuôi tuần hoàn khép kín, ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là thúc đẩy Hợp tác Công-Tư để tăng cường hơn nữa vai trò của các chủ thể chính trong chuỗi giá trị là các Doanh nghiệp nhằm góp phần thúc đẩy tính bền vững của ngành NTTS.